Kursplan för

Offentlig byggnad - integrering av solenergi-, kostnads- och miljöaspekter
Public Building - Integrating Solar Energy, Costs and Environmental Issues

AEBN20, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Energi- och miljöeffektiva byggnader.
Obligatorisk för: MEMB2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

I denna kurs kommer studenterna att undersöka innovativa solenergisystem och koncept, aktiva såväl som passiva, och med hjälp av datorsimuleringar och beräkningar testa integreringen av dem i en fallstudie (en offentlig byggnad). Kursen kommer också att analysera möjligheter och begränsningar i solenergisystem som en vägledning i utvecklandet av konfigurationer, tekniska lösningar och detaljer. Studenterna kommer att studera lokal energiproduktion och genomföra livscykel- och kostnadsanalyser för den valda tekniken i det studerade fallet. De kommer också att lära sig tumregler och verktyg (datorverktyg, handberäkningar) för solenergiaspekter, livscykelkostnader och prognoser om miljömässig belastning (förvärvade i teoretiska kurser). Slutligen kommer de att få en djupare förståelse och kunskap, och kan testa sin förmåga att använda tidigare inlärda begrepp inom byggnadsfysik, energianvändning, termisk komfort, fuktsäkerhet, ventilation och belysning, genom att använda en integrerad designprocess.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Denna avancerade pbl-kurs (problembaserat lärande) fokuserar på utformning av en större offentlig byggnad (t ex bibliotek, skola) med fokus på integrering av passiva och aktiva solenergistrategier, med system och komponenter, och med fokus på livscykelperspektiv genom kostnadsanalyser och studier av miljöpåverkan. Begrepp relaterade till integrering av solenergikomponenter, uppskattning av tillgänglig och användbar solenergi, produktion av elektricitet och värme genom att använda solenergikomponenter o s v, är kärnan i denna kurs. Kursen kommer därför att ha ett stort stöd av de teoretiska kurserna ”Byggnadsintegrerade solenergisystem” och ”Livscykelperspektiv och miljöbedömning”. De teoretiska kurserna ger såväl de vetenskapliga och tekniska grunderna som verktyg (datorverktyg, handberäkningar) för att kunna validera föreslagna lösningar genom en strategisk byggnadsintegrering. Kursen ger också en fördjupning och möjlighet att testa tidigare förvärvade kunskaper om energianvändning, termisk komfort, fuktsäkerhet, ventilation och belysning/dagsljus. En omfattande rapport skall lämnas in i slutet av kursen. Resultaten skall presenteras muntligt och bli kritiskt granskade av andra studenter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande och närvaro vid föreläsningar, övningar, grupparbeten och presentationer m.m. är obligatoriskt. Slutbetyg baseras till 70% på en skriftlig rapport och till 20% på muntlig redovisning och till 10% på opposition på annans arbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dennis Johansson, dennis.johansson@hvac.lth.se
Kursansvarig: Henrik Davidsson, henrik.davidsson@ebd.lth.se
Lärare: Ricardo Bernardo, ricardo.bernardo@ebd.lth.se
Lärare: Jouri Kanters, jouri.kanters@ebd.lth.se
Hemsida: http://www.ebd.lth.se/master