Kursplan för

Byggnadsintegrerade solenergisystem
Building Integrated Solar Energy Systems

AEBF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Energi- och miljöeffektiva byggnader.
Obligatorisk för: MEMB2
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att visa hur aktiva solenergisystem kan integreras i och samverka med det övriga energisystemet i byggnader. Kursen ger en översikt över både solel (solceller) och solvärmesystem. Kursen kommer att ge förståelse för hur såväl solfångare som solceller kan integreras i byggnader för produktion av värme och el. En viktig del av kursen är att lära ut hur man använder simuleringsprogram för att undersöka prestanda och optimering av solenergisystem. Verktyg kommer läras ut för att studenterna ska kunna utföra en förstudie för installation av en solvärmeanläggning i en byggnad.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen kommer att fokusera på grundläggande kunskaper om solenergi. Här ingår såväl solvärmeteknik som solcellsteknik. Enkla handberäkningar för att kunna uppskatta solinstrålningsmängder på fasader och tak kommer att läras ut. Beräkningsverktyg tillhandahålls för att med simuleringar som bas kunna utforma och optimera solvärme- och solcellssystem. Viktiga arkitektoniska aspekter som kan påverka designbeslut kommer att diskuteras.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg baseras till 70% på resultat från den muntliga examinationen och till 30% på utförande relaterat till övningar och föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Skriftlig rapport.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examination baserad på skriftlig rapport enligt givna specifikationer. Delmomentet omfattar: Övningsuppgift i 3 delar: 1) Prestandamätning av solfångare och solceller. 2) Systemsimulering av en solvärmeinstallation. 3) Systemsimulering av en solcellsinstallation.
Kod: 0218. Benämning: Muntlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examination baserad på den muntliga tentamen. Delmomentet omfattar: Muntlig examination av hela kursen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Henrik Davidsson, henrik.davidsson@ebd.lth.se
Lärare: Ricardo Bernardo, ricardo.bernardo@ebd.lth.se
Lärare: Jouri Kanters, jouri.kanters@ebd.lth.se
Hemsida: http://www.ebd.lth.se/master