Kursplan för

Samhällsplanering
Risk Based Land Use Planning

VRSN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2019-03-27

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI3
Valfri för: RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper för att kunna medverka på ett tidigt stadium i plansammanhang, så att riskanalyser kan vara med och bilda underlag i ett strategiskt skede av planarbeten där målsättningen är ett resilient samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar uppbyggnaden och innehållet i de huvudsakliga planinstrumenten och hur planprocessen går till samt beskriver olika intressen som normalt beaktas i planprocessen och potentiella konflikter och synergier mellan dessa. Kursen innehåller även moment som utvecklar studentens konceptuella förståelse av begreppet sårbarhet och dess koppling till relaterade begrepp. Genom gästföreläsningar bidrar kursen till att ge studenten förståelse för praktiska möjligheter och utmaningar med att arbeta med riskhänsyn i fysisk planering utifrån ett antal olika yrkesroller. Slutligen bidrar kursen till att ge studenten grundläggande förståelse för förväntade effekter av klimatförändringar och möjligheter inom fysisk planering att förebygga och hantera en förändrad riskbild kopplat till klimatförändringarna samt kunskap om strategier för att hantera osäkerhet vid beslutsfattande. Utöver föreläsningar och seminarier innehåller kursen både individuella inlämningar och grupparbeten.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen sker individuellt genom inlämnande av förberedelseuppgifter och muntlig tentamen, samt gruppvis genom muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter och opponering på annat arbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd individuell uppgift Delmomentet omfattar: Skriftliga inlämningsuppgifter
Kod: 0217. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete Delmomentet omfattar: Skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig redovisning samt opponering.
Kod: 0317. Benämning: Muntlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig examination.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kurs i riskanalys på minst 7,5 hp, till exempel VRSN05 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, VBRN45 Riskanalys inom brandteknik, VRSN25 Riskanalys inom säkerhetsområdet eller VBR180 Riskanalysmetoder.
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Urval sker baserat på avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen
Kursen överlappar följande kurser: VBR110, VRSN20, EXTP70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Alexander Cedergren, alexander.cedergren@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.