Kursplan för

Samhällssäkerhet och resiliens
Societal Resilience

VRSN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2019-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Valfri för: BI4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

demonstrera förståelse av centrala utmaningar för samhällets säkerhet och hållbarhet, samt betydelsen och nyttan av resiliensbegrepp i denna kontext.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är utformad med särskilt fokus på kritiskt tänkande i relation till samhällets säkerhet och hållbarhet. Den är uppbyggd i moduler med en föreläsning och ett seminarium eller rollspel utformade för att belysa centrala koncept, frågeställningar, utmaningar och funktioner för samhällets resiliens. Seminarierna och rollspelet följer fallstudier från länder med olika förutsättningar och utgår ifrån litteratur, filmer och fallstudiematerial samt specifika frågeställningar för reflektion och dialog.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig individuell uppsats samt godkänd portfolio av inlämningsuppgifter vid obligatoriska seminarier. Portfolioexamineringen innefattar även kamratgranskning av inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Samhällssäkerhet och resiliens.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Uppsats
Kod: 0214. Benämning: Individuell portfölj.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Portfölj med uppgifter

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 50
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning. Platsgaranti för 5 studenter på Masterprogram i folkhälsovetenskap VAPHE, och för sammanlagt 5 studenter från Graduate School på Lunds Universitet som är antagen på något av programmen SADVS, SAGLS, SASSG. För övriga platser ges förtur i första hand för studenter på civilingenjörsprogrammet i riskhantering , i andra hand på brandingenjörsprogrammet, i tredje hand för studenter som har kursen listan i sitt programs läro- och timplan. Urval sker i första hand efter antal tagna poäng inom sitt program, i andra hand genom betyg.
Kursen överlappar följande kurser: VBRN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Magnus Hagelsteen, magnus.hagelsteen@risk.lth.se