Kursplan för

Introduktion till samhällssäkerhet och resiliens
Introduction to Societal Resilience

VBRN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2013-04-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Valfri för: BI4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

demonstrera förståelse av de fyra övergripande funktionerna för samhällens resiliens, att förutse, uppfatta, anpassa och lära, inklusive vad de innefattar och hur de beror av varandra.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

demonstrera förmåga att använda generell tematisk kunskap om riskanalys och bedömning, prognoser, övervakning, skadebedömning, förebyggande, förberedande, respons, återuppbyggnad och utvärdering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig individuell tentamen samt godkänd gruppuppgift. Gruppuppgiften skall redovisas både muntligt och skriftligt.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Introduktion till samhällssäkerhet och resiliens.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.
Kod: 0213. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för i första hand civilingenjörsprogrammet i riskhantering och i andra hand brandingenjörsprogrammet.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Becker, per.becker@lucram.lu.se