Kursplan för

Geologi och geoteknik
Engineering Geology and Soil Mechanics

VGTA01, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA2, IBYI2, IBYV2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge grundkunskaper inom geologi och geoteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Geologidelen ska ge studenten kunskap om vår planets uppkomst och geologiska utveckling, samt hur olika berg- och jordarter bildas och klassificeras. Geologidelen behandlar också grundvattens förekomst och användning.

I geoteknikdelen får studenten kunskaper om jordmateriallära (jordars uppbyggnad och sammansättning). Jordmekanik (brottkriterium, deformationsegenskaper, inverkan av porvatten). Geotekniska fält- och laboratorieprovmetoder. Geotekniska beräkningar (spänningar i jord, bärförmåga under platta, sättning, jordtryck, släntstabilitet).

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FME602 Strukturmekanik eller VSMA20 Strukturmekanik eller VSMA10 Materialmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VGT601, VTGA01, VTGA05, VTGF05, VTVA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Professor Ola Dahlblom, Ola.Dahlblom@construction.lth.se
Kursansvarig: Erika Tudisco, Erika.Tudisco@construction.lth.se
Hemsida: http://www.geoteknik.lth.se
Övrig information: Kursen kan komma att delvis ges på engelska.