Kursplan för vårterminen 2007
GEOKONSTRUKTIONVGT601
Foundation Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYA2. Kursansvarig: Avdelningen för byggnadsmekanik, Byggnadsmekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Målet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i teknisk geologi och geoteknik.

Innehåll
Geologidelen ger studenten kunskap om vår planets uppkomst och geologiska utveckling, samt hur olika berg- och jordarter bildas och klassificeras. Geologidelen behandlar också grundvattens förekomst och användning. I geoteknikdelen får studenten kunskaper om jordmateriallära (jordars mikrostruktur och sammansättning) och jordmekanik (spänningar i jord, deformations- och hållfasthetsegenskaper för jord). Geoteknikdelen behandlar också sättningar, bärighet, jordtryck, släntstabilitet och de vanligaste undersökningsmetoderna i fält och laboratorium. Kursen innehåller även lite om grundläggningsmetoder.

Litteratur
Svensson, C: Kompendium i geologi, Avdelningen för teknisk geologi, LTH
Sällfors, G: Geoteknik – Jordmateriallära och Jordmekanik samt Geoteknik – exempelsamling, Geologi och geoteknik, Chalmers 2001