Kursplan för

Beredskap och planering
Preparedness and Planning

VBRN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2019-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Valfri för: BI4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

För att underlätta för studenterna att uppnå kursmålen används flera olika typer av läraktiviteter i kursen.

Fall-/scenariobeskrivningar, där människor som varit inblandade i hanteringen av verkliga katastrofer presenterar sina erfarenheter och den komplexa hanteringsproblematik man möter under och efter katastrofer. Föreläsningar där viktiga aspekter av beredskapsarbete introduceras och diskuteras, exempelvis människors behov och beteenden i katastrofsituationer; risk-, sårbarhets-, och behovsanalyser som underlag för beredskapsplanering; processer för generell och scenariospecifik beredskapsplanering; system för tidig varning; simuleringsövningar; och processer/system för koordinering av insatser. Litteraturseminarier designade för att studenterna skall arbeta aktivt med kurslitteraturen och debattera olika synsätt på centrala aspekter, exempelvis beredskapsideal vs i olika system inneboende begräsningar för beredskap. Övningar för att fördjupa förståelsen för och förmågan att använda sig av huvudsakliga verktyg för beredskap såsom scenariospecifik planering och simuleringsövningar. Projektuppgift där studenterna tränar att arbeta i grupp genom att adressera ett ämne/en aspekt av relevans för beredskap och planering. Studenterna arbetar med projektet under hela kursen och vid kursens slut hålls ett seminarium där de presenterar/diskuterar sina projekt med resten av klassen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig individuell uppsats samt godkänd gruppuppgift. Gruppuppgiften skall redovisas både muntligt och skriftligt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Beredskap och planering.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Individuell uppsats
Kod: 0214. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Gemensam rapport och muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 50
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning. För övriga platser ges förtur i första hand för studenter på civilingenjörsprogrammet i riskhantering och i andra hand för studenter på brandingenjörsprogrammet. För övrigt ges förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanenFör att skilja studenter från samma program används antal erhållna poäng på programmet och betyg.
Kursen överlappar följande kurser: VBR225

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marcus Abrahamsson, marcus.abrahamsson@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.