Kursplan för

Olycks- och krishantering
Emergency and Disaster Management

VBR225, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-03-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: BI4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Muntlig individuell tentamen samt godkända individuella inlämningsuppgifter och gruppuppgift. Gruppuppgiften skall redovisas både muntligt och skriftligt. Den skriftliga grupprapporten ska följa Brandtekniks regler för inlämningsuppgifter på nivå II, http://www.brand.lth.se/utbild/inuppgkrav.pdf.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för i första hand sökande från brandingenjörsprogrammet och i andra hand riskhanteringsprogrammet.
Kursen kan ställas in: Om färre än 15 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: TFRU01, VBR220

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Marcus Abrahamsson, marcus.abrahamsson@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.