Kursplan för

Internationell distributionsteknik
International Physical Distribution

MTTN70, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MLOG1
Valfri för: E4-pla, I4-lf, M4-lp
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om externa transporter och distributionslösningar avseende olika typer av system och medel. Hela distributionskedjan beaktas. Kursen förmedlar inom området viktiga teorier, begrepp, modeller och metoder som används av teoretiker och praktiker för att identifiera, beskriva, analysera och utforma olika distributionslösningar. Kursen skall ge en förståelse för distributionens viktiga roll för företags framgång samt ge kunskaper och färdigheter för att metodiskt analysera transportbehov samt välja och utforma transport- och distributionssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär att studenten skall:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter. En sammanvägning sker av tentamensbetyg och betyg på inlämningsuppgifterna. Obligatorisk närvaro kan förekomma på vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Internationell distributionsteknik.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Litteraturen, föreläsningar och inlämningsuppgifter.
Kod: 0217. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifterna genomförs i grupper.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MTTN25 Materialhantering eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MTT045

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebba Eriksson, ebba.eriksson@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kan komma att medföra uteslutning från kursen.