Kursplan för

Logistik
Logistics

MTTF01, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I2, M2
Valfri för: E4-pla, MD4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om ämnesområdet logistik, dvs. planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små negativa miljökonsekvenser. Kursen kommer främst att fokusera på hur man skapar effektiva flöden genom ett företags logistiksystem, d.v.s. materialflödet från leverantör, genom företaget och till kund. Den skall även ge en orientering om det därtill hörande informationsflödet, och ge en förståelse för hur logistiken kan påverka ett företags resultat och lönsamhet. Kursen skall vidare ge viss färdighet i att analysera, utforma och välja logistiksystem för företaget.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

använda kritiskt och kreativt tänkande och, förhoppningsvis, få ett bestående intresse av logistik. Studenten ska ha tillägnat sig ett ingenjörsmässigt förhållningssätt till företags logistiska utmaningar och möjligheter.

Kursinnehåll

Kursen ska ge en grundläggande förståelse för logistikämnet och ska förmedla kunskap i syfte att effektivisera logistiken. Kursen består av fyra delar: Ämnesområdet logistik, Logistiksystemets mål, Logistiksystemets strukturer och Styrning av logistiksystemet. Den första delen innehåller logistikens utgångspunkter, definierar logistiksystemet och materialflödet. Del två tar upp logistiksystemets målsättningar, dvs. god kundservice, låga logistikkostnader och kapitalbindning och små negativa miljökonsekvenser. Del tre behandlar, materialförsörjning, produktion och distribution ur ett logistikperspektiv. Del fyra behandlar kundorder- och prognosprocesser, materialstyrning, transportplanering och materialanskaffning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Examinerande inlämningsuppgift eller annan uppgift förekommer. Obligatorisk närvaro kan förekomma i vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MTT105, MTT202, MTTN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Eva Berg, eva.berg@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.tlog.lth.se
Övrig information: Kursen får ej kombineras med MTTN01, Logistik i byggprocessen.