Kursplan för

Industriell management
Industrial Management

MION30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: E5-pla, I5-ai, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens mål är att söka skapa en djup, syntetiserad och reflektiv kunskap och kompetens inom det generiska området industriell management nationellt och globalt. Detta gäller företagandet i såväl det stora som det mindre företaget samt inom offentlig verksamhet. I detta kursmål adresseras även närliggande områden som: teknisk förbättring, empowerment, strategiskt entreprenörskap, intraprenörskap samt ledarskap.

Kursen bygger vidare på tidigare kurser inom LTH-utbildningen, och då i synnerhet på inriktningen ”Affär och innovation” och syftar till en fördjupad utveckling samt integration av dessa kurser.

Arbetsformerna i kursen innebär mycket självständigt individuellt arbete, arbete i stora samt mindre team ofta i relation till det omgivande samhället. Ovanstående moment genomsyras av att deltagarna ges möjlighet att innovativt forma en individuell och kollektiv kunskap och kompetens inom ovanstående områden. Viktigt är även att deltagarna utvecklar ett konstruktivt kritiskt förhållningssätt avseende egen personlig utveckling samt till företagsutveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursen bygger vidare på och fördjupar kunskaper från såväl de föregående ekonomiska som tekniska kurserna. Särskild vikt läggs vid deltagarnas självständighet; i både de praktiska tillämpningarna som i mer konceptuellt arbete. Stor vikt läggs vid integrationen av olika teoretiska perspektiv, modell- och begreppsförståelse och att reflektivt förstå och tolka industriella och organisatoriska situationer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Arbetsformerna i kursen innebär såväl individuellt arbete som arbete i team avseende ovanstående. Vidare används olika business case, litteraturstudier, gästföreläsningar samt fältstudier i såväl nationella som internationella miljöer. Ovanstående moment genomsyras av att deltagaren ges möjlighet att forma en individuell och kollektiv kunskap och kompetens om hur de kritiskt och reflektivt även skall kunna bedöma ett uppnått slutresultat.

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på och fördjupar tidigare kunskaper från såväl de ekonomiska som tekniska ämnena med särskilt fokus på industriellt ledarskap samt entreprenörskap och innovation. Två dimensioner genomsyrar kursen: a) affären och organisationsstrukturen, samt b) företags nuvarande affärer samt förmågan till kontinuerlig innovation.

En förmåga att hantera dessa två ”spänningsfält” är nödvändig för överlevnad och tillväxt i de komplexa och föränderliga affärsmiljöerna såväl nationellt globalt. Kursen har ett uttalat managementperspektiv som inbegriper både operativa och strategiska bedömningar samt genomförande av dessa. Viktigt är att se på innovationer som berör externa och interna förhållanden, resurser och kompetenser. Innovationsområdena kan t ex vara: innovationsförmåga, leda förändring, organisationsdesign, kommunikationsformer som stöd för besluts- och genomförandeprocesser, HR/empowerment samt ledning & utveckling av ny kunskap.

Teman inom ovanstående ram kan t ex vara: Innovationsförmåga, leda förändring, organisationsdesign, kommunikationsformer som stöd för besluts- och genomförandeprocesser, HRM/empowerment samt ledning & utveckling av kunskap.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av tre delar: a) Tillämpat industriprojekt, b) Litteraturseminarier inkl kritisk granskning och presentationer i grupp samt c) Individuell reflektion. Slutbetyget är en viktning av det tillämpade industriprojektet inklusive litteraturseminarier (75%) samt den individuella reflektion (25%). Obligatoriska moment är följande: uppstart, avstämningarna, företagsförlagd slutrapportering, litteraturseminarierna samt den samt den avslutande utvärdering/reflektionsmötet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0211. Benämning: Gruppvis bokapplikation.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0311. Benämning: Individuell bokrecension.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0411. Benämning: Konsultuppdrag.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIO022/MIOF20 Företagsorganisation
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO015

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Carl-Johan Asplund, Carl-Johan.Asplund@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se