Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
INDUSTRIELL MANAGEMENTMIO015
Industrial Management

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E4, E4pe, I5ai, I5, M4. Kursansvarig: Carl-Johan Asplund, Carl-Johan.Asplund@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisation samt minst två av delkurserna inom inriktningen Affär och innovation, dvs MIO090 Teknologistrategier, MIO150 Affärsmarknadsföring samt MIO035 Tillämpad affärsanalys. Prestationsbedömning: Examinationen består av tre delar: Tillämpat industriprojekt, Litteraturseminarier inkl presentationer i grupp och Individuell recension. Slutbetyget är en viktning av det tillämpade industriprojektet inklusive litteraturseminarier (80%) samt den individuella recensionen (20%). Obligatoriska moment är gästföreläsningarna, den företagsförlagda redovisningen samt avslutande utvärdering/reflektionsmötet. Hemsida: http://www.pm.lth.se.

Syfte
Kursens mål är att skapa en djup och syntetiserad kunskap och kompetens om industriell management, ledarskap samt entreprenörskap. Kursen bygger vidare på tidigare kurser inom utbildningen, och då i synnerhet på inriktningen ”Affär och innovation” och syftar till en fördjupad integration av dessa kurser. Arbetsformerna i kursen, individuellt arbete som arbete i team, stöder ovanstående kursmål. Ovanstående moment genomsyras av att deltagarna ges möjlighet att forma såväl en individuell som kollektiv kunskap och kompetens om hur de kritiskt och reflektivt även skall kunna bedöma ett uppnått slutresultat i en industriell miljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursen bygger vidare på och fördjupar erhållna kunskaper från såväl de föregående ekonomiska som tekniska kurserna. Särskild vikt läggs vid att teoretiskt och praktiskt integrera olika synsätt, modeller, begrepp i att konstruktivt problematisera och tolka industriella och organisatoriska situationer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Arbetsformerna i kursen innebär såväl individuellt arbete som arbete i team avseende ovanstående. Vidare används olika case, litteraturstudier, gästföreläsningar samt fältstudier i såväl nationella som internationella miljöer. Ovanstående moment genomsyras av att deltagaren ges möjlighet att forma en individuell och kollektiv kunskap och kompetens om hur de kritiskt och reflektivt även skall kunna bedöma ett uppnått slutresultat.

Innehåll
Kursen bygger vidare på och fördjupar erhållna kunskaper från såväl de föregående ekonomiska som tekniska kurserna med fokus på industriellt ledarskap samt entreprenörskap/innovation. Två dimensioner som genomsyrar kursen är dels, balanseringen mellan: a) affären och organisationen och dels, balanseringen mellan b) företags nuvarande affärer samt framtida affärer. En förmåga att hantera dessa två ”spänningsfält” anser vi är nödvändiga för överlevnad och tillväxt i de alltmer komplexa och turbulenta verksamhetsmiljöerna nationellt och internationellt. Kursen har vidare ett uttalat företagslednings- och förnyelseperspektiv (dvs innovationsförmåga).

Teman inom ovanstående ram kan t ex vara: Innovationsförmåga, leda förändring, organisationsdesign, kommunikationsformer som stöd för besluts- och genomförandeprocesser, HRM/empowerment samt ledning & utveckling av kunskap.

Litteratur
Alexanderson, O and Asplund, C-J. On-line Compendium in Industrial Management 2007, Lund University, Sweden.
On-line bibliotek. Utvald litteratur (ändras för varje kurs).