Kursplan för

Allmän kemi
General Chemistry

KOOA15, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2019-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B1, K1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en grundläggande förståelse och kunskap om kemiska processer och förlopp samt ge en grund för vidare kemistudier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar kommer fundamentala kemiska fenomen att belysas och förklaras.

Följande moment behandlas:

Arbete med problemlösning spelar en stor roll vid inlärning av kursen.

Kurslitteraturen är på engelska och ska ses som en introduktion till det engelska språket med naturvetenskaplig och fackmässig inriktning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kontinuerlig examination: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter krävs. Godkända laborationer, inlämningsuppgifter och duggor ger betyg 3. Ej avklarade duggor kräver skriftlig tentamen. För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 5,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter krävs. Godkända inlämningsuppgifter och duggor ger betyg 3. Ej avklarad kontinuerlig examination kräver skriftlig tentamen För högre betyg än 3 krävs skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Obligatoriska duggor och inlämningsuppgifter.
Kod: 0215. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i laborationer samt godkänd redovisning av laborationerna. Delmomentet omfattar: Obligatoriska laborationer som illustrerar kursinnehållet.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOOA20 Inledande kemi
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOO080, KOO081, KOOA01, KOOA05, KOO101, KASA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr. Johan Reimer, Johan.Reimer@kemi.lu.se
Kursansvarig: Prof. Jan-Olle Malm, jan-olle.malm@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/