Kursplan för

Kromatografisk analys
Chromatographic Analysis

KASN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2019-03-29

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MBIO1
Valfri för: B4-l, B5-mb, B5-lm, K4-l, MLIV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper och insikter i analytisk kemi med betoning på moderna analytiska tekniker omfattande kromatografi, kapillärelektrofores, fältflödesfraktionering och masspektrometri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika analytiska separationstekniker och metoder, så som HPLC, UHPLC och LC/MS, GC och GC/MS, CE (kapillärelektrofores), SFC (superkritisk kromatografi) samt FFF (fältflödesfraktionering) vilka används för karaktärisering och kvantifiering av låg- och makromolekylära substanser och som är vanligt förekommande inom läkemedels-, livsmedels-, miljö-, bioteknisk och biokemisk analys.

En viktig del av kursen ägnas åt optimeringsstrategier av analystekniker för effektivisering av separations- och detektionsbetingelser. Analyskvalitet behandlas med begrepp som kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, god laboratoriepraxis (GLP) och metodvalidering.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen,laborationer och laborationsrapporter. Slutbetyg på kursen baseras på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande föreläsningar, övningar, all litteratur och laborationer.
Kod: 0217. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid laborationer samt godkända laborationsrapporter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KAKF01 Analytisk kemi
Begränsat antal platser: 24
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: KAKN05, KAK050

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Margareta Sandahl, margareta.sandahl@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/kemibioteknik/kasn05/