Kursplan för

Projektkurs i kromatografisk analys
Project in Chromatographic Analysis

KAKN05, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 2
Beslutsdatum: 2012-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Bioteknik.
Alternativobligatorisk för: MBIO1, MLIV1
Valfri för: B4-l, B4-mb, B4-lm, K4-l
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen skall ge fördjupade insikter och färdigheter i separationsbaserade analytiskkemiska tekniker som är vanligt förekommande i bl.a. läkemedels-, livsmedels-, miljö- samt polymeranalys och i bioteknisk och biokemisk analys.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika analytiska separationstekniker och metoder, så som HPLC och LC/MS, GC och GC/MS, CE (kapillärelektrofores), CEC (kapillärelektrokromatografi) och mikrofluidik samt FFF (fältflödesfraktionering), vilka används för karaktärisering och kvantifiering av låg- och makromolekylära substanser och som är vanligt förekommande inom läkemedels-, livsmedels-, miljö-, bioteknisk och biokemisk analys.

En viktig del av kursen ägnas åt provupparbetning och optimeringsstrategier av analystekniker för effektivisering av separations- och detektionsbetingelser. Analyskvalitet behandlas med begrepp som kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, god laboratoriepraxis (GLP) och metodvalidering, här uppmärksammas såväl provbehandling som slutanalys.

Den andra delen av kursen ägnas åt projektarbeten där kompletta industri och/eller forskningsrelevanta analyser planeras och utförs. Viktiga koncept rörande projektledning understöds via föreläsningar och seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt projektarbete samt godkänd examination via duggor eller tentamen samt godkänd laborationskurs.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH.
Kod: 0211. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0311. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KAK050, KAK070

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: universitetslektor Margareta Sandahl, Margareta.Sandahl@organic.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/kemibioteknik/kakn05/