Kursplan för

Oorganisk kemi
Inorganic Chemistry

KASA10, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2019-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: K2
Alternativobligatorisk för: B2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna utnyttja sina kunskaper om atomens uppbyggnad och grundämnenas periodiska system för att förutsäga grundämnens och oorganiska föreningars egenskaper och reaktivitet.

Kursinnehåll

Följande moment behandlas:

 

Projektarbete: Praktiska moment utvalda för att belysa viktiga delar av kursen

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Genomfört projekt. Tentamensresultatet ger slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOOA15 Allmän kemi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOO022

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ola F. Wendt, ola.wendt@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate-education