Kursplan för

Elektroteknikens grunder
Electrical Engineering, Basic Course

MIE012, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M3, MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Civilingenjörer inom maskinteknik behöver kunna mer elektroteknik idag än någonsin tidigare. Nästan alla produkter, processer och system involverar t.ex. elektrisk mätning, signalbehandling – analog och digital, elektrisk och elektromekanisk energiomvandling – kraftelektronik och elmotorer. För att kunna konstruera och använda sådan teknik krävs givetvis kunskaper i elektroteknik. Syftet med denna kurs är att ge en bred kunskap om alltifrån ohms lag till datorbaserad styrning av servomotorer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

enskilt och skriftligt kunna

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna

 

Kursinnehåll

Likström: Ström, spänning, resistans. Ohms och Kirchhoffs lagar. Elektrisk energi, effekt och verkningsgrad. Praktiska kretsberäkningar.

Växelström: Mätmetoder, tidsplan och frekvensplan, j omega-metoden. Trefas. Aktiv, reaktiv, skenbar effekt och effektfaktor.

Elektronik: Diod, likriktare, transistorn som switch, OP-förstärkare, Bodediagram.

Digitalteknik: Binära talsystemet, Boolesk algebra, tillståndsbegreppet, programmerbara kretsar. Mikrodatorn. Styrning med PLC.

Elektriska maskiner och kraftelektronik: Industriella drivsystem: Elektromagnetisk kraftverkan, grundläggande om elektriska maskiner, kraftelektroniska komponenter och kopplingar, reglering.

Mätteknik: Sensorer. Mätning av elektriska och icke-elektriska storheter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända laborationer inklusive förberedelseuppgifter samt två skriftliga deltentamina. Stoff från den första deltentamen kan förekomma även på den andra. Betyget på kursen baseras på en sammanvägning av resultatet på de två deltentamina.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Elektroteknik, deltentamen 1.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med tre deluppgifter.
Kod: 0210. Benämning: Elektroteknik, deltentamen 2.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med tre deluppgifter.
Kod: 0310. Benämning: Laborationsförberedelse.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0410. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Endimensionell analys, FAF260 Fysik samt EDA501 Programmering.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIE011, MIE030

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Tekn dr Johan Björnstedt, Johan.Bjornstedt@iea.lth.se
Hemsida: http://www.iea.lth.se/etg