Kursplan för

Vägbyggnad
Road Construction

VVBF20, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om vägar på landsbygden och hur de fungerar under sin tekniska livslängd, d.v.s. sambandet mellan planering, projektering, byggande, kontrollmetoder, drift och underhåll av vägar samt återanvändning av vägbyggnadsmaterial.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av en systematisk planering och genomförande av vägar och analysera information som används i och värdera reliabiliteten hos resultaten utifrån tillgänglig information

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både gruppvis och individuellt. Gruppexaminationen är baserad på skriftligt presentation av projektarbetet Vägen Vägen. Den individuella examinationen sker skriftligt i slutet av kursen med både teori och räkneuppgifter. I kursen ingår obligatorisk deltagande och skriftligt redovisning av laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTGA01 Teknisk geologi och VSMA05 Byggnadsmekanik.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVBF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Examinator: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se
Övrig information: Kursen ges på Svenska