Kursplan för

Teknisk geologi
Engineering Geology

VTGA01, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att presentera grundkunskaper i allmän och tillämpad geologi samt hydrogeologi. Framställningen baseras på en geologiskt vetenskaplig grund med avsikten att också ingenjörsgeologiska aspekter främst ur byggnadsteknisk synvinkel skall presenteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar

Jordarters, bergarters och minerals bildningssätt, uppträdande, sammansättning och egenskaper ur byggnadsteknisk synvinkel. Strukturell uppbyggnad av de lösa jordlagren och berggrundens strukturella uppbyggnad. Grundvattnets bildning, uppträdande, rörelse och sammansättning som funktion av geomiljön. Sambandet mellan landskapsform, bildningssätt, materialsammansättning, kornstorlek samt jordarters och bergarters egenskaper. Fältundersökningsmetodik. Geomaterialens roll i samhällsbyggandet. Geologi i byggprocessen.

Övningar
Jordarts-, bergarts- och mineralövningar, vilka utförs som självstudieövningar med viss lärartillgång i en semipermanent geologisk samling i geolaboratoriets korridor under hela läsperioden. Geologisk kartövning.

Exkursion
Ingenjörsgeologisk rundresa i Skåne i syfte att demonstrera olika geologiska bildningars uppbyggnad, sammansättning och nyttjande.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk ingenjörsgeologisk exkursion.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTGA05, VTGF05, VGTA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Conny Svensson, Conny.Svensson@tg.lth.se
Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser
Övrig information: I timplanen har exkursionstimmar upptagits som laborationstimmar. Lärare tillgänglig för inlärningsdiskussion ca 70 timmar i geolaboratoriets övningssamling.