Kursplan för

Infrastrukturteknik
Infrastructure Technique

VTVA01, 12 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2018-03-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Geologi: grundkunskaper i allmän och tillämpad geologi samt hydrogeologi i syfte att ge förståelse för hur de geologiska förutsättningarna kan inverka på bygg- och anläggningstekniska frågeställningar.

Anläggningsteknik: syftar till att ge grundläggande kunskaper om vägar på landsbygden; om planering, projektering, byggande, drift och underhåll samt om VA-anläggningars utformning och krav.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två delar:

Geologi: De geologiska grunderna med tyngdpunkt på jordarterna i Sverige behandlas. Särskild vikt läggs på begreppet ”Geologisk förväntningsmodell” och hur man upprättar en sådan med hjälp av en geologisk karta och en sektion med lagerföljder. Denna utgör ett underlag för att bedöma markanvändningen med avseende på byggnadsteknik, naturresurser och grundvatten.

Projektarbetet består av en ingenjörsgeologisk utredning som fokuserar på samband mellan geologi och markanvändning. Utredningen genomförs i grupper om 3-4 studenter och presenteras i en kortfattad vetenskaplig rapport. Särskild vikt läggs vid skrivträning med återkoppling, ty projektarbetet avslutas med en timslång gruppvis feed-back där både geologiska och rapportskrivningsmässiga detaljer behandlas.

Anläggningsteknik: Tre mindre projektuppgifter genomförs under delkursen: effekter på sekundärvägnätet i samband med större vägbygge, fördelning av underhållskostnader för en väg samt utformning och lokalisering av en enskild VA-anläggning. I projekten skall hänsyn tas till rådande geologiska förutsättningar .

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen i båda delarna geologi och anläggningsteknik. Godkända projektuppgifter. I projektuppgifterna ingår moment med obligatorisk närvaro. Betyget utgör en sammanvägning av resultatet från tentamina, där delarna värderas i proportion till undervisningens omfattning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: VA-teknik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen Godkänd projektuppgift.
Kod: 0214. Benämning: Vägbyggnad.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen Godkänd projektarbete.
Kod: 0314. Benämning: Geologi.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektrapport. Delmomentet omfattar: Examinationen avser de delar av kursen som behandlar geologiska förutsättningar för anläggningar och exploatering.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT090, VTT091

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Conny Svensson, conny.svensson@tg.lth.se
Lärare: Michael Cimbritz, michael.cimbritz@chemeng.lth.se
Lärare: Ebrahim Parhamifar, ebrahim.parhamifar@tft.lth.se
Kursansvarig: Tomas Johansson, tomas.johansson@miljo.lth.se
Hemsida: https://liveatlund.lu.se