Kursplan för

Trafikteknik
Traffic Engineering

VTTF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V3
Valfri för: L4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten insikt i:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande teman:

Som stöd till olika teman genomförs övningar med såväl muntlig som skriftlig presentation. Lärare ger muntlig och skriftlig feedback. Trafiktekniskt fältarbete med handledning förekommer i övningarna.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektuppgift utgör grunden för slutbetyget. För godkänt betyg krävs godkänd tentamen, godkänd projektuppgift och godkänt litteraturseminarium.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT100, VTT131, VTVF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Andreas Persson, Andreas.Persson@tft.lth.se
Kursansvarig: Andreas Persson, Andreas.Persson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning
Övrig information: Undervisningsformer för kursen är föreläsningar och ett antal projektuppgifter som genomförs i mindre grupper. Muntlig och skriftlig presentation och feedback på uppgifterna. Fältarbete under handledning förekommer i projekten.