Kursplan för läsåret 2009/2010
(Genererad 2009-08-11.)
TRAFIKENS UPPKOMST OCH DRIVKRAFTERVTVF05
Forces behind Traffic Generation

Antal högskolepoäng: 7. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTT130, VTT131, VTT130, VTT131, VTT130, VTT131, VTTF01, VTVF40, VTT130, VTT131, VTTF01 och VTVF40. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Fo ass Thomas Jonsson, thomas.jonsson@tft.lth.se, Trafikteknik. Förutsatta förkunskaper: FMS601 Matematisk statistik. Prestationsbedömning: För att bli godkänd krävs aktiv närvaro vid basgruppsmötena, godkänt trafikprojekt(grupprojekt) samt en godkänd individuell hemtentamen. Betyget baseras på gruppens trafikprojekt och den individuella hemtentamen. Övrigt: Kursen ges i Lund. Samläsning sker delvis med VTT131. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten insikt i drivkrafterna bakom efterfrågan på transporter och förmåga att tillämpa detta på framtida förändringar, samt insikt i kollektivtrafikplanering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· ha kännedom om transporternas utveckling historiskt och drivkrafterna bakom den, samt förståelse för hur dessa kan påverka transporterna i framtiden.

· ha kunskap om några olika typer av trafikprognosmetoder som används i planeringen samt förståelse för hur prognosmodellernas förutsättningar påverkar resultatens användbarhet

· förstå kollektivtrafikens roll i samhället, och vilken betydelse olika standardfaktorer i kollektivtrafiken har.

· förstå hur modellformulering och -förutsättningar i en prognosmodell påverkar resultatens användbarhet

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· kunna tillämpa kunskaperna för att beräkna efterfrågan för persontransporter med olika färdmedel under olika enkla scenarier

· kunna tillämpa kunskaperna för att utforma ett mindre kollektivtrafiknät och analysera dess konsekvenser

· med utgångspunkt i ovanstående kunskap och förståelse, kunna beskriva de effekter olika typer av förändringar kan få för transportarbetets omfattning och färdmedelsfördelning

· kunna presentera en trafikutredning muntligt och skriftligt och illustrera dess resultat.

Innehåll
Kursen är indelad i fyra huvudteman.

Trafiken och samhället: grundläggande drivkrafter bakom transportbehov, historisk utveckling.

Trafikprognoser: trafikmängdsberäkning, områdesfördelning, färdmedelsfördelning, färdvägsfördelning. Samband mellan modellprinciper, modellförutsättningar och prognosresultat.

Kollektivtrafik: Kollektivtrafikens roll i samhället, Olika resenärsgrupper, Linjenätsplanering.

Persontransporter i dag: möjligheter att påverka drivkrafter, omfattning, färdmedelsfördelning, resvaneundersökningar.

Inlärning sker både enskilt och i grupp. Föreläsningar varvas med basgruppsträffar enligt PBL-metodik och övningar.

Litteratur
Litteratur (Efternamn, initial förnamn Titel. Förlag årtal. ISBN:)
Kursen innehåller såväl gemensamt rekommenderad litteratur som krav på egen litteratursökning inom givna ämnesområden. Rekommenderad litteratur:
O’Flaherty, C A (1997) Transport Planning and Traffic Engineering. Arnold, London.
Institution of Highway and Transportation (1997) Transport in the Urban Environment, London (finns även på CD)
.