Kursplan för

Geoteknologi
Geotechnology

VTGF05, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att presentera grundkunskaper om människans yttre miljö med avseende på geologiska och geotekniska förhållanden och därmed en förståelse för att både naturliga processer och mänskliga aktiviteter utgör riskmoment i samhället. Särskild fokusering görs på förhållanden i Sverige varvid ämnesområden som grundvattenskydd samt ras och skred behandlas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Mineral. Bergarter. Jordartsbildande processer. Jordarter, allmänna egenskaper. Glacialgeologi och Sveriges jordarter. Naturkatastrofer. Geologiska katastrofer. Vulkaner och jordbävningar.

Ytvatten, nederbörd och översvämning. Grundvatten, akviferer, strömning, kvalitet och sårbarhet. Transport av föroreningar i mark och grundvatten. Grundvattenskydd och förebyggande åtgärder.

Grundläggande jordmekaniska begrepp. Jords hållfasthet och bärförmåga. Naturliga slänters stabilitet i friktionsjord och kohesionsjord samt risk för ras och skred. Metoder för att övervaka slänter med låg stabilitet. Jord och stendammar. Jordmekaniska effekter av översvämningar.

Ingenjörsgeologisk exkursion i sydvästra Skåne.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk inlämningsuppgift och obligatorisk exkursion.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTGA05, VTGA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Gerhard Barmen, Gerhard.Barmen@tg.lth.se
Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser
Övrig information: I timplanen har exkursionstimmar upptagits som laborationstimmar.