Kursplan för

Fastighetsvärderingssystem
Real Estate Appraisal Systems

VFTN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen bidrar till en fördjupad kunskap i fastighetsvärdering. Kursen skall ge deltagaren den grund som behövs för att kritiskt värdera generell prisinformation inom fastighetsområdet. Kursen skall ge deltagaren tillräckliga kunskaper i tillämpliga kvantitativa metoder för att själv kunna bygga modeller för analys av den information om fastigheter och fastighetsmarknaden som finns i fastighetspriser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen har ett starkt kvantitativt fokus och den röda tråden består i analys av den information som finns i observerade fastighetspriser; hur den kan samlas in, hur den kan bearbetas och hur den kan tolkas.

Kursen tar upp den efterfrågan som finns på massbehandlad prisinformation för fastigheter med inriktning på fastighetstaxering och på hur kreditinstitut och s.k. ratinginstitut som Moodys och Standard & Poor arbetar.

Kursen undersöker hur offentligt tillgänglig information kan användas för att uppnå högre precision i fastighetsvärderingen. Därifrån fortsätter den med studier i hur förädling av sådan information kan göras av privata företag.

Kursen tar också upp informationssammanställning av priser som inte förs i offentliga register och då framför allt bostadsrättsmarknaden.

I projektuppgifter kommer deltagarna att själva bygga värdeinformationssystem i med hjälp av olika kvantitativa metoder.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter och avslutande skriftlig tentamen, där tentamen avgör betyget.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VFT015 Fastighetsmarknaden ELLER VFTN50 Fastighetsmarknaden
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Kopsch, fredrik.kopsch@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se