Kursplan för

Fastighetsmarknaden
The Real Estate Market

VFTN50, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna redskapen för att kunna förstå och bedöma prisbildningen på fastighetsmarknaden framförallt utifrån ett investerarperspektiv, men även utifrån ett helhetsperspektiv, som tar hänsyn till de finansiella, institutionella och privatekonomiska förutsättningarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar fastighetsmarknaden, med betoning på både fastigheter och marknad. D.v.s. både generell teori om prisbildning på en marknad och fastigheters speciella egenskaper vilka gör fastighetsmarknaden unik. Kursen inleds med en orientering i fastighetsmarknadens delmarknader och hur dessa interagerar, bl.a. genom 4Q-modellen. Detta följs upp med ett moment i urban utveckling för att förstå stadens förutsättningar att utvecklas och hur detta påverkar investerarens förutsättningar.

En del av kursen behandlar tidsvärdet av kapital för kassaflöden som innehåller mått av osäkerhet. De centrala momenten i modern portföljvalsteori och kapitalmarknadsteori gås igenom. Grundläggande här är diversifiering genom lämpligt konstruerade portföljer och prissättningen av risk i enlighet med MPT och CAPM-ansatsen. Förutsättningarna för effektiva marknader av olika grad och logiken bakom antagandet om icke-arbitrage tas upp och diskuteras. Förutsättningarna för att investera i fastighetsportföljer behandlas och metoderna för att konstruera fastighetsportföljer tränas.

Kopplingen mellan generell kapitalmarknadsteori och i praktiken tillämpade värderingsmetoder analyseras.

Fastigheters speciella egenskaper, jämfört med annan konsumtion eller annat sparande, gås igenom och analyseras.

Det aktuella läget på fastighetsmarknaden tillsammans med aktuella prognoser om den framtida prisutvecklingen diskuteras utifrån vetenskapliga grunder.

Fastighetsmarknadens koppling till kapitalmarknaden i övrigt via belåning i kreditsystemet analyseras teoretiskt och med referens till finans- och fastighetskraschen 2008.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen avgör betyget. Obligatoriska inlämningsuppgifter att utföras i grupp.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT015

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Examinator: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se