Kursplan för

Projektering och beräkningsarbete
Construction Design and Calculation

VBEF35, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Den pedagogiska idén och det övergripande målet för kursserien (VBEF25-VBEF40) är att ge studenten insikt i och förståelse för byggbranschens arbetsvillkor samt träna på samarbete och praktisk problemlösning.

Den här delkursen syftar till att belysa byggprojektering där stor vikt läggs på såväl byggregler, krav på miljöcertifiering som teknik, t.ex. bärighet, energiprestanda, värmeisolering, fuktskydd, ljudisolering, brandskydd, installationer och hållbart materialval.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I den här kursen får studenterna fortsätta att utveckla det byggprojekt som påbörjades i delkursen VBEF30 genom att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling, innehållande ritningar, beskrivningar, underlag för miljöcertifiering  och andra administrativa dokument.

Kunskaper inom många områden, inte bara ovan nämnda, måste inhämtas och integreras för att kunna uppnå det övergripande målet för kursen och att kunna upprätta bygghandlingar för ett småhus. Föreläsningar, övningar och undervisningsmaterial stödjer det pågående projektarbetet på ett generellt plan. Studenternas uppgift är sedan att omforma och anpassa detta till det aktuella projektet. I kursen medverkar yrkesverksamma gästföreläsare och handledare.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg består av betyget på projektuppgiften. Samtliga inlämningsuppgifter godkända samt 80%:s närvaro på föreläsningar, seminarier, studiebesök o.dyl. krävs dessutom för erhållande av slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Husbyggnadsteknik, BIM-modellering och visualisering, Strukturmekanik, Materiallära, Byggnadsfysik, Installationsteknik, Byggnadskonstruktion, Geokonstruktion, Geomatik, Miljövetenskap, Byggteknik med arkitektur.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBE685

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Urban Persson, urban.persson@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Kursen läses i anknytning till kurserna VBEF25, VBEF30 och VBEF40. Vissa moment i kursen kan komma att ges på engelska.