Kursplan för

Kvalitet och produktsäkerhet
Quality and Product Safety

KMBF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2018-03-21

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: MLIV1
Valfri för: B4-l, B4-mb, B4-lm, B4-pt, K4-l, MBIO2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenterna i olika kvalitetssäkringsverktyg såsom HACCP, cGMP och hygienisk processdesign samt kvalitetssystem som ISO 9000, 14000 och 22000.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport och muntlig presentation samt opposition på projektuppgift. Skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KMB031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jenny Schelin, jenny.schelin@tmb.lth.se
Lärare: Magnus Carlquist, magnus.carlquist@tmb.lth.se
Hemsida: http://www.tmb.lth.se