Kursplan för

Hållbar utveckling
Sustainable Development

FMIF30, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2018-03-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Modern teknikutveckling måste koppla till möjligheterna till en hållbar utveckling, bl a via miljöanpassad produktutveckling. Kursen skall därför förmedla ett aktivt och kritiskt granskande förhållningssätt till hur vi inför och använder ny teknik i ett helhetsperspektiv (livscykelorienterat).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier som behandlar väsentliga miljö- och resursproblem, som energi och klimat, kemikalier, luftföroreningar, avfallsfrågor samt arbete med miljöfrågor i företag, t ex livscykelanalyser. Föreläsningar och seminarier orienteras även mot uppsatsernas innehåll. I en process med handledning i flera steg utför teknologerna ett uppsatsarbete gruppvis. Möjliga övergripande ämnen för projekten presenteras i början av kursen, men grupperna formulerar själva sin detaljerade frågeställning.
Som avslutning på kursen genomförs seminarier där uppsatserna presenteras och diskuteras via förberedd opposition.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkänd skriftlig uppsats enligt givna kriterier; närvaro samt aktivt deltagande vid uppsatsseminarium samt godkänd skriftlig opposition. Dessutom krävs minst 75 % närvaro vid kursens föreläsningar samt godkänd skriftlig reflektion över två föreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 90 hp inom programmet.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMIF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Eva Leire, eva.leire@miljo.lth.se
Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se