Kursplan för

Internetprotokoll
Internet Protocols

ETSF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2018-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: C4, D4-ks, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att förse studenterna med fördjupade kunskaper, teoretiska såväl som tillämpade, om funktionen samt uppbyggnaden hos de mest centrala protokollen som bygger upp Internet. Man skall speciellt erhålla en djupare teknisk förståelse om:

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innebär fördjupade studier av IP-nätverksteknologi. Inlärningsmomenten är av teoretisk såväl som praktisk karaktär (i första rummet föreläsningar och laborationer). Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om datorkommunikation i allmänhet och TCP/IP-sviten i synnerhet, och går speciellt djupare in på olika typer av transportprotokoll och routing/vägvalsprinciper.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs (betyg 3 alt 4), krävs godkända projekt, online-quizzar och online-diskussioner. Om betyg 4 uppnås, kan betyg 5 erhållas genom en godkänd hemuppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Examination.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända online-quizzar och aktivt deltagande i online-diskussioner. För betyg 5 krävs godkänd hemuppgift. Delmomentet omfattar: Online-quizzar och online-diskussioner.
Kod: 0216. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända projektrapporter och inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Routing-projekt och TCP-projekt.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS052/EITF45 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS110, ETSF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Björn Landfeldt , bjorn.landfeldt@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etsf10
Övrig information: Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projektlaborationer. Lämplig för utbytestudenter med grundkunskaper i datorkommunikation och nätverk.