Kursplan för

EMC, störningar och störningsbegränsning
EMC, Noise and Noise Reduction

EEMN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME5, D5, E4-ss, E4-mt, E4-is, F4, F4-mt, F4-ss
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Begreppet EMC – elektromagnetisk kompatibilitet – innebär att elektriska utrustningar ska kunna fungera tillsammans utan att störa eller bli störda av sin omgivning. Minimikraven på utrustningar regleras i lagstiftning. Kunskap inom detta område är idag nödvändig för alla som kommer att arbeta med konstruktion och uppbyggnad av elektronik och elektriska system . Kursen avser att att ge studenterna en grundläggande förståelse för uppkomsten av elektromagnetiska störningar, hur dessa påverkar elektroniska system samt hur de kan reduceras för att förhindra funktionsstörningar. Kursen ger också en översikt över de standarder och direktiv som elektronisk utrustning måste följa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Decibelbegreppet. Elektromagnetiska fält. Signalspektra. Störkällor. Kopplingsvägar. Kablage. Jordning. Balansering och filtrering. Skärmning. Frekvensegenskaper hos passiva komponenter. Störningar i digitala konstruktioner. Elektrostatisk urladdning. Standarder och direktiv. CE-märkning. Mjukvara för designstöd. EMC mätteknik.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs att man är godkänd på följande moment: Laborationer med tillhörande labrapporter, genomfört och redovisat projekt muntligt och med rapport samt kortare skriftlig tentamen. För betyg 4 eller 5 krävs en mer omfattande tentamen som kan vara skriftlig eller muntlig.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS010, EITA35 Elektronik, ESSF10, BMEF05 eller EEM007 Mätteknik, ESS050 eller EITF80 Elektromagnetisk fältteori, el motsv.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EEM060

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Johan Nilsson, johan.nilsson@bme.lth.se
Hemsida: http://www.elmat.lth.se/