Kursplan för

Fastighetsvetenskapliga seminarier
Seminars in Real Estate Science

VFTN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Denna kurs syftar till att meddela undervisning i klassiskt akademiskt manér, med seminariediskussioner mellan väl förberedda deltagare och högt specialiserade seminarieledare. Kursen hämtar sina ämnen från lantmäteriprogrammets huvudfåror fastighetsekonomi och fastighetsrätt. Kursen kan också verka inspirerande för dem som funderar över ämnen för examensarbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppbyggd av två seminarier per veckan under kurstiden. Seminarieledarna är inbjudna utifrån och ämnena växlar mellan åren. En ungefärlig fördelning är att hälften av seminarierna behandlar fastighetsekonomi (i vid mening) och hälften fastighetsjuridik (inkl planering och fastighetsbildning). Ämnena för de enskilda seminarierna skall vara centrala inom vetenskapsområdet, men bestäms först i anslutning till själva kursen.

Inför varje seminarium skall omkring 50 sidor text - svensk eller engelsk - var väl genomlästa. För att säkerställa att så sker, inleds seminarierna med att en inledare och två protokollförare lottas fram. Huvuddelen av seminariet skall ägnas åt en diskussion med deltagarna och seminarieledaren.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Kursen bygger på att deltagarna kommer till minst 85 % av seminarierna väl förberedda, samt skriftliga kommentarer till 100 % av seminarierna. Någon slutexamination görs inte.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: VFT180, VFT181

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Malin Sjöstrand, malin.sjostrand@lantm.lth.se
Lärare: Klas Ernald Borges, klas.ernald.borges@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning