Kursplan för

Värdering och ersättning vid markåtkomst
Takings - Valuation and Compensation

VFTF15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syfte är att studenten ska tillägna sig förståelse för det svenska systemet för tvångsvis markåtkomst och ersättning, samt färdigheter i att bestämma rättsenlig ersättning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar det svenska systemet för tvångsvis markåtkomst, ur både ett teoretisk och praktiskt perspektiv. Reglerna har inte bara betydelse för den tvångsvisa markåtkomsten utan lägger också grunden för den frivilligt genomförda markåtkomsten. Ersättningsreglerna vid tvångsvis markåtkomst lägger således grunden även för ersättningarna i de frivilliga fallen.

Undervisningen om fastighetsrättsliga ersättningsprinciper utgår från hur fastighetsägare skall kompenseras när de måste avhända sig egendom mot sin vilja. Grundläggande är här reglerna om ersättning vid expropriation, eftersom de används långt utanför själva expropriationslagen. Kursen behandlar även de avsteg som görs från full kompensation och då särskilt reglerna om pågående markanvändning, mindre betydande skador och avdrag för expropriationsändamålets influens.

Kursen behandlar de särskilda reglerna om vinstfördelning som används vid fastighetsreglering och jämför dem med skadeståndsreglerna.

Utöver att behandla hur reglerna se ut och hur de tillämpas analyseras även regelsystemet med avseende på både dess motiv och dess konsekvenser för individer och samhälle.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbeten i vilka kursens teoretiska moment, liksom förkunskaper från tidigare integreras och tillämpas.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska projektarbeten är bestämmande för betygssättningen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VFTA01 Fastighetsteknik och fysisk planering VFTF01 National- och företagsekonomi
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT085, VFTF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Examinator: Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lantm.lth.se
Kursansvarig: Doktorand Eric Norén, eric.noren@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se