Kursplan för

Grundläggande juridik med fastighetsrätt
Introductory Law and Real Estate Law

VFTA05, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge de studerande grundläggande kunskaper i allmän civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt och fastighetsrätt. Med detta som bas får studenterna förmågan att studera civilrättsliga och då särskilt fastighetsjuridiska ämnen under hela programmet. Den är framför allt en viktig bas för de fortsatta studierna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar inledningsvis den grundläggande förmögenhetsrätten, såsom avtalsrätt, köprätt, sakrätt, fordringsrätt, associationsrätt och skadeståndsrätt. Den senare delen av kursen är koncentrerad på den civilrättsliga fastighetsrätten, dvs jordabalkens bestämmelser om fastighetstillbehör, upplåtelse av bruksrätter (hyra, servitut och arrende), köp, fel i fastighet samt panträtt.

En viktig del av kursens innehåll är den allmänna färdighetsträningen. De studerande skall kunna söka i det juridiska källmaterialet och kunna tillgodogöra sig de rättsliga huvudkällorna: lagtext, praxis och förarbeten. Utifrån detta skall förmågan att föra och förstå juridiska resonemang utvecklas.

Undervisningen ges i form av föreläsningar och delvis obligatoriska övningar/seminarier. Ett aktivt deltagande på seminarier/övningar är ett viktigt inslag i kursen, där studenten genom presentationer, argumentation och problemlösning får en ökad förståelse för förmögenhetsrättsliga frågor.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Avslutande skriftlig examination. Viss närvaro och aktivitet vid seminarier/övningar är obligatorisk. Pluspoäng kan förvärvas vid PM-skrivande. För slutbetyg på kursen krävs godkänt resultat på skriftlig tentamen och att pm-uppgiften lämnats in och godkänts.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Övningar och inlämningar.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända övningar och inlämningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: GEMA60, TNX011, VFR140

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Malin Sjöstrand, malin.sjostrand@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se