Kursplan för

Husbyggnadsteknik
Building Technology

VBFA05, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2017-04-06

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge översiktliga kunskaper i byggprocessen, husbyggnadsteknik, byggnadsfysik, installationsteknik och ritningstolkning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av olika byggnadstekniska begrepp, byggnadsdelar och hur dessa byggnadsdelar sammanfogas till en hel byggnad. Därefter genomgås byggprocessen och olika bygghandlingar. Värme- och fuktfrågor behandlas både teoretiskt och praktiskt. Den teoretiska behandlingen görs i form av beräkningar. Den praktiska hanteringen av värme- och fuktfrågor tas upp både under genomgången av olika byggnadsdelar och i en projektuppgift. I ytterligare föreläsningar behandlas historisk byggnadsteknik, installationsteknik och framtidens bygg- och installationsteknik. Projektuppgifterna ansluter till dessa föreläsningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom en skriftlig tentamen och tre obligatorisk projektuppgifter. Tentamen består av en teoridel och en beräkningsdel.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBF030

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Hans Bagge, hans.bagge@byggtek.lth.se
Övrig information: Lärandeprocessen baseras på läromedel för grundläggande högskolestudier och tillhandahållet ritningsunderlag från praktiken. Efter genomgången kurs ska studenten ha utvecklat förmåga till vidare studier med viss självständighet.