Kursplan för läsåret 2007/2008
HUSBYGGNADSTEKNIKVBF030
Building Technology

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: BI2. Kursansvarig: Hans Bagge, Hans.Bagge@byggtek.lth.se, Byggnadsfysik. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom en skriftlig tentamen och en obligatorisk konstruktionsuppgift som ritas i CAD. Tentamen består av en teoridel och en beräkningsdel. Hemsida: http://www.byfy.lth.se/Undervisning/BIvbf030.htm.

Syfte
Syftet med kursen är att ge översiktliga kunskaper i husbyggnadsteknik, byggnadsfysik, ritningstolkning samt brandskyddsdokumentation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

tolka ritningar

beskriva och förklara olika byggnadsdelar

beskriva enkla byggnadsfysikaliska förlopp

identifiera och beskriva fuktpåverkan på olika byggnadsdelar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

konstruera enklare byggnadsdelar och utforma anslutningar mellan dessa byggnadsdelar

bedöma olika konstruktioner med hänsyn till fukt- och värmefrågor

utnyttja facktermer både i tal och skrift

diskutera olika byggnadstekniska lösningar med aktörer inom byggbranschen

Lärandeprocessen baseras på läromedel för grundläggande högskolestudier och tillhandahållet ritningsunderlag från praktiken. Efter genomgången kurs ska studenten ha utvecklat förmåga till vidare studier med viss självständighet.

Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av byggprocessen och olika bygghandlingar. Därefter genomgås olika byggnadstekniska begrepp, byggnadsdelar och hur dessa byggnadsdelar sammanfogas till en hel byggnad. I samband härmed behandlas även brandskyddsdokumentation. Värme- och fuktfrågor behandlas både teoretiskt och praktiskt. Den teoretiska behandlingen görs i form av teorigenomgångar och beräkningar. Den praktiska hanteringen av värme- och fuktfrågor tas upp både under genomgången av olika byggnadsdelar och i en avslutande konstruktionsuppgift. Inför konstruktionsuppgiften genomförs även ett antal CAD-moment.

Litteratur
Sandin, K, 2005, Praktisk husbyggnadsteknik. KFS.
Sandin, K, 2007, Praktisk byggnadsfysik. KFS.
Sandin, K, 2007, Övningsuppgifter i byggnadsfysik. KFS.
Byggstandardiseringen, 1992, Redovisning av byggprojekt. Byggnadsfysik.
Diverse ritningar och kompletterande handlingar. Byggnadsfysik.