Kursplan för

Kinesiska för tekniker
Chinese for Engineers

GEMA65, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Externt valfri: A3, B4, BI3, BME4, C4, D4, E3, F3, I4, K4, L4, M4, MD4, N2, Pi4, RH4, V4, W3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge elementära kunskaper i modern rikskinesiska. Kursen är t ex lämplig som förberedelse inför utlandsstudier eller ett framtida yrkesliv där kontakter med Kina kan utgöra en del av arbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

visa elementära kunskaper om grundläggande drag i rikskinesiskans syntax, uttal och skriftsystem

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att använda rikskinesiskans mest centrala grammatiska konstruktioner i tal och skrift

kunna förstå och göra sig förstådd vid basala vardagliga konversationer på rikskinesiska

kunna identifiera och skriva ca 100 skrivtecken.

Kursinnehåll

Kursen bygger på en genomgång av rikskinesiskans fonetik, fonologi, grundläggande grammatik och skriftsystem genom läsning av enklare texter. De studerande övar sig i hörförståelse, skriftlig och muntlig framställning inom ramen för inlärt glos- och konstruktionsförråd. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och gruppövningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen kan ställas in: Om färre än 20 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: EXTA35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Sivam, Peter.Sivam@ostas.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/kinesiska/
Övrig information: Kursen består av seminarier. Seminarierna omfattar 40 timmar och är förlagda till kvällstid. Kursen kan ej tillgodoräknas i utbildningen för C-, D- och E-studenter med kinainriktning. Förutom svenska används även engelska och kinesiska som undervisningsspråk.