Kursplan för

Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer
Introductory Course in Chinese for Engineers

EXTA35, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Externt valfri: C2, D2, E2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge elementära kunskaper i modern rikskinesiska. Kursen är t ex lämplig som förberedelse inför utlandsstudier eller ett framtida yrkesliv där kontakter med Kina kan utgöra en del av arbetet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen bygger på en genomgång av rikskinesiskans fonetik, fonologi, grundläggande grammatik och skriftsystem genom läsning av enklare texter. De studerande övar sig i hörförståelse, skriftlig och muntlig framställning inom ramen för inlärt glos- och konstruktionsförråd. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och gruppövningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 1.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Delprov 1 består av skriftligt prov.
Kod: 0211. Benämning: Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Delprov 2 består av muntligt färdighetsprov samt skriftligt prov.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter antagna till Kinainriktningen på C, D eller E. Urval för övriga: antal poäng som återstår till examen.
Kursen överlappar följande kurser: GEMA65

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Peter Sivam, Peter.Sivam@ostas.lu.se
Hemsida: http://www.sol.lu.se/kinesiska/
Övrig information: Kursen består av seminarier. Seminarierna omfattar 75 timmar. Förutom svenska används även engelska och kinesiska som undervisningsspråk.