Kursplan för

Teknikstödd kommunikation
Technology Supported Communication

EXTG45, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4-da, D4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge förståelse för möjligheter och begränsningar som uppstår i kommunikationen där en ny teknik används.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen tar avstamp i hur vi kommunicerar ansikte mot ansikte: hur vi förmedlar vårt budskap, hur vi kommunicerar multimodalt (med språk, gester, blickriktning), hur vi skapar förståelse, hur vi handskas med förväntningar, hur vi förebygger missförstånd. Målet med dessa moment är att lyfta fram medvetenheten om de möjligheter och problem som kan uppstå när vi talar ansikte mot ansikte.

Kursen fortsätter med att fokusera på specifika typer av teknikstödd kommunikation. I dessa moment utforskas följande frågor: Vilka möjligheter och begränsningar dyker upp i samband med teknikanvändning? Hur kompenserar vi för den sociala kommunikationsbiten (hövlighet, humor, ironi)? Hur skiljer sig teknikstödd kommunikation från face-to-face kommunikation? Målet är att peka dels på de möjligheter som den nya tekniken erbjuder, dels på de problem och kommunikationsbrister som kan uppstå när tekniken är inblandad.

Form: Föreläsning, övningar, hands-on, analyser, laborationer, gruppdiskussioner, självstudium.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Muntlig redovisning av grupparbete och indivuduell skriftlig (hem)tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: TEK210 Kognition.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK280

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Roger Johansson, roger.johansson@psy.lu.se
Hemsida: http://www.lucs.lu.se/