Kursplan för

Biologisk översiktskurs
Biology, Introductory Course

EXTG15, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2017-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: Pi3
Valfri för: E4, F4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en översiktlig introduktion till grundläggande biologi samt till modellerings- och beräkningsmetoder som är vanliga inom biologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Cellens uppbyggnad och funktion. Nukleinsyrornas struktur och replikation. Proteinsyntesen. Genreglering. Genomets och proteomets struktur. Fysiologiska grundbegrepp. Den klassiska genetikens lagar. Populationsgenetik. Evolutionslära. Ekologiska och populationsbiologiska grundbegrepp och modeller.
Metoder och begrepp som är vanliga inom teoretisk biologi som populationsgenetik, bioinformatik, populationsekologi och spelteori. Kursen innehåller också exempel på matematiska tillämpningar av biologiska analysverktyg såsom genetiska algoritmer, neurala nätverk och cellulära automater. Programmeringsspråket på övningarna är MATLAB, varför en viss vana med detta är en fördel.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Ingen tentamen. Betygssättningen grundas på inlämnade och godkända övningsuppgifter. Den biologiska allmänbildningsdelen (dvs de för kursen unika föreläsningarna) tenteras genom närvaro på dessa föreläsningar. För godkänt krävs närvaro på 90% av föreläsningarna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EXTG10, TEK290, EXTG11

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders.Brodin, Anders.Brodin@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-grundniva/biologiska-kurser-pa-grundniva-for-teknologer
Övrig information: Kursen är alternativobligatorisk under tredje året på civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik. Kursen samkörs med kursen EXTG11 Biologisk modellering som utgör de teoretiska och beräkningstekniska delarna av EXTG15.