Kursplan för

Biologisk modellering
Biological Modelling

EXTG10, 4 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: Pi3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen är en obligatorisk kurs tredje året på linjen teknisk matematik. Kursen samkörs med kursen biologisk översiktskurs TEK290 som beskrivs nedan.

EXTG10 utgörs av de teoretiska och beräkningstekniska delarna av TEK290 men däremot inte den grundläggande biologiska introduktionen från TEK290.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Cellens uppbyggnad och funktion. Nukleinsyrornas struktur och replikation. Proteinsyntesen. Genreglering. Genomets och proteomets struktur. Fysiologiska grundbegrepp. Den klassiska genetikens lagar. Populationsgenetik. Evolutionslära. Ekologiska och populationsbiologiska grundbegrepp och modeller. Modellerings och beräkningsmetoder som är vanliga inom biologi.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Ingen tentamen. Betygssättningen grundas på inlämnade och godkända övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAF05 System och transformer eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK290

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders.Brodin, Anders.Brodin@biol.lu.se
Hemsida: http://biologi.lu.se/utbildning/kurser/kurser-grundniva/biologiska-kurser-pa-grundniva-for-teknologer
Övrig information: Varje modelleringsmoment föregås av en till två förberedande föreläsningar. Dessa följs sedan av en beräkningsövning, de flesta av dessa är datorövningar. Kursen fokuserar på modelleringsbara moment inom teoretisk biologi, exempelvis inom populationsgenetik, bioinformatik, populationsekologi och spelteori. Kursen innehåller också matematiska tillämpningar av biologiska analysverktyg såsom genetiska algoritmer, neurala nätverk och cellulära automater. Programmeringsspråket på övningarna är MATLAB, varför en viss vana med detta är en fördel. Kursen är av en blandning av föreläsningar och teoretiska övningar.