Kursplan för

Geografisk informationsteknik
Geographic Information Technology

EXTF80, 12 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2017/18
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2017-04-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom geografisk informationsteknik, inkluderande kartografi samt modellering, lagring, behandling och analys av geografiska data.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar behandlar den grundläggande teorin rörande kartografi, rumsliga fenomen, geografisk data och analys samt modellering och lagring av geografiska data. Vidare behandlas grundläggande geostatistik samt kvalitetsaspekter i form av felteori och felfortplantning. Genom räkneövningar och en stor del praktiska datorbaserade övningar med GIS lär sig studenten hur man kan strukturera insamlad geografiska data, utföra grundläggande geografiska analyser samt presentera geografisk information. Hon/han får också en inblick i vilka geografiska/kartografiska databaser som finns inom stat och kommun, deras huvudsakliga användningsområden, samt hur man kan beskriva deras kvalitét. Inom ett block av tillämpningsövningar samlas data in från olika nationella och regionala datadistributörer, sammanställs och analyseras utifrån för lantmätaren relevanta frågeställningar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd individuell tentamen samt godkända övningar och inlämningsuppgifter. Merparten övningar är obligatoriska. Kursbetyg baseras på tentamen. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i januari samt i slutet av augusti årligen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: GIT-teori.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamensresultatet utgör slutbetyg på kursen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen i vilken kunskaper i de teoretiska grunderna inom GIS, geostatistik, geodesi och kvalitetsaspekter för geografiska data utvärderas, liksom studentens förmåga att koppla samman den teoretiska basen med praktisk problemlösning.
Kod: 0211. Benämning: GIT-övningar.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter utöver tillämpningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Praktiska övningar och inlämningsuppgifter inom GIS och litteraturdatabaser.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys OCH FMA420 Linjär algebra ELLER FMAB20 Linjär algebra OCH EXTA50 Samhällsmätning OCH EDAA20 Programering och databaser OCH FMS032 Matematisk statistik, allmän kurs ELLER FMSF50 Matematisk statistik, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EXTA45, EXTF01, NGEA11, NGEA12

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/extf80
Övrig information: Undervisningsform: Undervisningen omfattar föreläsningar, räkneövningar med och utan datorstöd samt en stor del praktiska datorövningar med GIS. Genomförande av praktiska GIS-övningar och inlämningsuppgifter är obligatoriska.