Kursplan för

Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del II
Project course part II

VVA920, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Studenten ska inom ramen för kursen fördjupa sig inom en avgränsad VA-teknisk problemställning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

på en fördjupad nivå kunna kritiskt granska, värdera och dra slutsatser från vetenskaplig litteratur.

Kursinnehåll

Handledda självstudier, fältarbete och/eller laborativt arbete. Kursens innehåll definieras för var student/grupp av studenter i samråd mellan student/studenter och handledare. Innehållet ska vara ett avgränsat problemområde inom VA-teknik. Projektet rapporteras i en skriftlig rapport på svenska eller engelska och muntligt i en diskussion med handledaren eller vid ett offentligt annonserat seminarium.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVA030 Urbana vatten och VVA910 Projektkurs i vattenförsörjnings- och avloppsteknik del I.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Behörig lärare i samråd med berörd programledare, karin.jonsson@vateknik.lth.se