Kursplan för

Hållbart byggande
Sustainable Construction

VTVA05, 12 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Husbyggnadsteknik: grundläggande kunskaper om byggnadsteknik och installationsteknik med beaktande av ett energieffektivt, fuktsäkert och sunt byggande.

Miljökunskap: grundläggande naturvetenskaplig kunskap om viktiga miljöproblem. De studerande skall även få en orientering om hur miljöproblemen definieras och behandlas i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i två delar.

Husbyggnad: Grundläggande byggnadsfysik samt byggnads- och installationsteknik samt de vanligaste byggnadsdelarnas konstruktion belyses. Speciell vikt läggs vid energieffektiviserande åtgärder, fuktsäkerhet, skador samt inneklimat. Projektuppgiften behandlar exploatering av ett markområde, där lämpliga hustyper och konstruktioner ska föreslås med hänsyn till markbeskaffenhet, energiförbrukning, materialval, fuktsäkerhet och livscykelanalys.

Miljökunskap: Viktiga miljöproblem med anknytning till de nationella miljömålen och deras betydelse inom olika samhällssektorer såsom areella näringar, energiförsörjningen, transportsystem, avfallsbehandling. Samhällets och företagens miljöarbete behandlas och relateras till verktyg/metoder bland annat med förankring i lagstiftningen. Projektuppgiften behandlar ett byggprojekt, där analysen skall omfatta miljökonsekvenserna såväl i byggnads- som i driftsskedet.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen i de båda delarna husbyggnadsteknik och miljökunskap. Godkända projektuppgifter, som ska presenteras muntligt och skriftligt. Deltagande i studiebesök. Betyget grundar sig på resultatet på tentamina.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Miljökunskap.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Examinationen omfattar de delar av kursen som behandlar miljö- och hållbarhetsaspekter vid byggande och exploatering för byggande och anläggning.
Kod: 0214. Benämning: Husbyggnadsteknik.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig examen. Delmomentet omfattar: Examinationen innefattar en skriftlig tentamen med ett antal frågor på innehållet i kurslitteraturen.
Kod: 0314. Benämning: Projektarbete.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig projektrapport och godkänd muntlig redovisning.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT090, VTT091

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se
Kursansvarig: Elisabeth Kjellsson, Elisabeth.Kjellsson@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Helena Vilhelmsson, helena.vilhelmsson@miljo.lth.se
Hemsida: http://miljo.lth.se/