Kursplan för

National- och företagsekonomi
Economics

VFTF01, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall främst ge de studerande de ekonomiska kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att kunna analysera national- och företagsekonomiska frågeställningar. Kursen ska också förbereda för senare kurser i utbildningen

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I ämnet nationalekonomin studerar vi drivkrafterna bakom och resultatet av människors val i samhället. Inom mikroteorin studerar vi hur resursanvändningen löses i ett marknadsekonomiskt system under olika institutionella förutsättningar. Stor vikt läggs vid nationalekonomins centrala verktyg som alternativkostnad, jämvikt och modellerna för konsumentens och producentens val. Inom makroteorin studerar vi hur ekonomin fungerar på aggregerad nivå, särskilt intresse ägnas åt långsiktig tillväxt och konjunkturens svängningar.

I ämnet företagsekonomi lär vi oss om företagandets mål, förutsättningar och verktyg. Störst vikt läggs vid den externa redovisningen och räkenskapsanalysen.

Undervisningen i respektive avsnitt består av föreläsningar, övningar och seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, en för nationalekonomi och en för företagsekonomi.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Nationalekonomi.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Nationalekonomi
Kod: 0212. Benämning: Företagsekonomi.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Företagsekonomi

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT045

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Åsa Hansson, asa.hansson@nek.lu.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se