Kursplan för

BIM-baserad projektering – tillämpningar för analys, simulering och visualisering
Virtual Design and Construction – BIM Applications

VBKN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: V5-hb, V5-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen avser att ge kursdeltagaren en grundläggande förståelse av BIM-baserad projektering med särskilt fokus på att praktiskt kunna simulera, integrera och visualisera olika designlösningar med avseende på t.ex. deras konstruktion, modellkollision, byggbarhet, process och kostnad på kort och lång sikt. Kursen ger utrymme för en explorativ lärprocess och är främst tillämpningsorienterad i avsikt att ge kursdeltagaren en bra grund för att kunna arbeta vidare med BIM-baserad projektering i verkliga projekt. Kursen använder programvaror från Autodesk (Revit, Navisworks och Robot) och Trimble (VICO Office), vilka är vanligen förekommande i svensk byggindustri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen tar utgångspunkt i ett verkligt fall i form av en flervåningsbyggnad där kursdeltagarna, enskilt eller i grupper om två personer, agerar i rollen som projektörer och konstruktörer på uppdrag av en byggherre.
Kursen är praktiskt orienterad på så sätt att kursdeltagarna själva använder och utforskar de IT-verktyg som introduceras och används i kursen för analyser och simuleringar utifrån de moment som kursen är uppbyggd omkring.
Arbetsmomenten i kursen innehåller tre inlämningsuppgifter som omfattar modell-uppbyggnad och verifiering, kostnadskalkylering samt modellbaserade konstruktionsberäkningar. Inlämningsuppgifterna redovisas skriftligt, individuellt eller i grupper om två kursdeltagare, och det utgår skriftlig feedback för respektive övningsuppgift. Dessutom finns tre undervisningstillfällen som behandlar kollisionskontroll, energianalys och visualisering/ritningsframställning. Kursen avslutas med en större sammanfattande projektuppgift, som i likhet med övningsuppgifterna, utförs individuellt eller i grupper om två kursdeltagare. Projektuppgiften sammanställs och redovisas i en slutrapport som lämnas in vid kursens avslutande seminarium. Vid detta seminarium presenterar även respektive grupp muntligen sina resultat inför de övriga kursdeltagarna. Skriftlig feedback ges också på projektuppgiften.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Betyg i kursen ges enligt skalan underkänt (U) eller godkänt (G). Prestationsbedömningen baseras på inlämningsuppgifterna, den skriftliga rapporten (projektuppgiften) och den muntliga presentationen som respektive grupp levererar i slutet av kursen, samt en individuell, muntlig, examen. För godkänt betyg i kursen krävs godkända inlämningsuppgifter, slutrapport (skriftlig såväl som muntlig framställning) samt godkänt resultat på den muntliga examen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBKF01 Konstruktionsteknik - byggsystem eller VBFN05 Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning
Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antal högskolepoäng på avancerad nivå inom programmet.
Kursen överlappar följande kurser: TFRG25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Ìvar Björnsson, ivar.bjornsson@kstr.lth.se
Kursansvarig: Ìvar Björnsson, ivar.bjornsson@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se
Övrig information: I kursen ingår även runt 16 timmars konsultationstid.