Kursplan för

Finansiell ekonomi, avancerad kurs
Financial Economics, Advanced Course

TEK103, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-28

Allmänna uppgifter

Valfri för: F5, I4, I4-fir, Pi5-fm
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna förståelse för välkända idéer och teorier inom finansiell ekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande byggstenar i finansiell ekonomi:

• Investeringsbeslut under säkerhet: Fisher-separabilitet.

• Riskaversion och förväntad nytta.

• Arrow Debreu-värdepapper

• Portföljvalsteori

• Marknadsjämvikt: CAPM och multifaktorjämviktsmodeller.

• Derivat

• Terminsstrukturen på räntor.

• Reala optioner.

• Effektiva kapitalmarknader

• Informationsasymmetrier och agentteori.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. "Quick quizes" under kursens gång är poänggivande. Poängen får tillgodoräknas vid examinationstillfällen enbart under innevarande termin.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: NEKM25, NEKN81

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Frederik Lundtofte, frederik.lundtofte@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se
Övrig information: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKN81. Tentamenstid meddelas av kursläraren.