Kursplan för

Finansiell ekonomi
Financial Management

EXTF45, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-28

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I3, Pi4-fm
Valfri för: F4, F4-fm, M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi dels från ett företagsperspektiv genom att studera företagens finansiering med hjälp av finansiella tillgångar, dels från ett marknadsperspektiv genom att skapa förståelse för de finansiella marknadernas funktion samt prisbestämning och riskhantering av finansiella tillgångar. Kursen ger två perspektiv på finansiering, både från finansiärens sida och från låntagarens. Kursen har dessutom en delad struktur när det gäller valet av finansiella instrument och fokuserar dels på värdering av riskfyllda tillgångar, dels på värdering av räntebärande tillgångar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha kunskap om och förståelse för:

relevanta begrepp och modeller

avkastning och riskpremium för aktier och aktieportfölj

kapitalbudgetering

val av kapitalstruktur, påverkan på företagets värde och styrning av kapitalinlåning

prissättning av optioner

utdelning och företagsvärde

prismekanism för räntebärande tillgångar inklusive ränterisker

finansiering på global marknad inklusive valutaproblematik och olika instrument.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna utföra följande:

beräkna payoff och avkastning på aktier

beräkna kapitalkostnad

välja bland och kalkylera olika kapitalstrukturer i företag och organisationer, i synnerhet i fråga om investeringsbeslut

ha insikt i hur man väljer kapitalstruktur vid investeringar i olika kapitalmarknader

bestämma utdelning till ägare och dess påverkan på företagsvärdet

ha förståelse för och kunna prissätta optioner

beräkna relationer mellan räntor med olika löptid och beräkna ränterisk

kunna använda data för att beskriva kopplingen mellan nationell penningmarknad och valutahandel samt ha insikt i olika kapitalinstrument

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kommunicera problemformulering, lösning och tolkning av kvantitativa modeller. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna tillgodogöra sig litteratur på området och ytterligare kunna förkovra sig vid behov.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar och åtta segment:

1. värdering av riskfyllda tillgångar

a. risk, avkastning och portföljvalsteori

b. kapitalbudgetering

c. effektiva marknader

d. utdelning, kapitalstruktur samt optioner

2. värdesättning av räntebärande tillgångar

a. prissättning och räntebildning

b. riskhantering och riskbegrepp

c. globala marknader och valutamarknaden

d. olika instrument

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen efter avslutad kurs. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt resultat på tentamen samt tre godkända laborationer. Efter varje laboration ska en rapport lämnas in för bedömning. I gränsfall för godkänt kan studenten korrigera sin laborationsrapport och lämna in för förnyad bedömning. Laborationsrapporter kan endast lämnas in i samband med kursens genomförande och vid de båda omtentamenstillfällena.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO140

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dag Rydorff, dag.rydorff@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se