Kursplan för

Tillämpad ekotoxikologi
Applied Ecotoxicology

TEK097, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: W4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna ska efter avslutad kurs ha förvärvat en förståelse för ekotoxikologisk teori, metodik och praktik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha förvärvat följande kunskaper

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förvärvat följande färdigheter

Kursinnehåll

Kursen är en fördjupning och yrkesorientering i ämnet ekotoxikologi. Den ger studenterna träning och kunskaper för yrken med behov av ekotoxikologisk kompetens. Kursen ger ett helhetsperspektiv på miljögifter där allt från spridning, kemiska egenskaper och persistens till effekter från cell- till ekosystem nivå. Riskhantering i samhället behandlas. Kursen innehåller miljökemisk, effektorienterad och samhällstillämpad ekotoxikologi. Den miljökemiska och effektorienterade ekotoxikologin utgör den teoretiska basen som är nödvändig för förståelse och tolkning av ekotoxikologiskt relaterade miljöproblem. Det samhällstillämpade materialet består av sådan kunskap som är av direkt samhällelig eller teknisk nytta för lösandet eller hanteringen av ekotoxikologiskt relaterade problem.

Delområden som ingår:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen består huvudsakligen av tre moment: seminarier, laborativt projektarbete i grupp samt ett individuellt uppdrag av tillämpad karaktär. Seminarierna består av muntliga presentationer av utvalda artiklar eller bokkapitel med efterföljande frågor och diskussion. Uppdraget är ett litteraturprojekt som beställts av en extern uppdragsgivare. Det laborativa kursprojektet och det tillämpade uppdraget löper under hela kursen. Det laborativa projektet redovisas dels som en vetenskaplig artikel och dels som en poster. Det tillämpade uppdraget presenteras dels skriftligt i en rapport och dels muntligt. Kursen avslutas med två konferensdagar där alla resultat från kursen redovisas, konferensen är öppen för allmänheten och uppdragsgivarna bjuds in. Konferensarrangemangen ordnas av studenterna. Efter konferensen ges individuell feedback på studenternas prestationer av kursledaren och uppdragsgivaren. Examination sker vid kursens slut genom en sammanvägning av varje students insatser under kursen. För studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända laborationsrapporter, godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: BIO791, BIOR52

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Olof Berglund, Olof.Berglund@biol.lu.se
Hemsida: http://www.biologi.lu.se/utbildning/grund-och-avancerad-utbildning/kurser/kurser-avancerad-niva/biologiska-kurser-pa-avancerad-niva-for-teknologer
Övrig information: Problemorienterad undervisning, studiebesök med intervjuer, laborationer med redovisningar, samt tillämpningsuppgiften är viktiga moment som tränar studenterna inför framtida yrkesverksamhet. Deltagande i alla moment utom föreläsningar är obligatoriskt.