Kursplan för

Transmissioner, dynamik
Transmissions, Dynamics

MME080, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: M3
Valfri för: M4-pu
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger detaljerad insikt i kritiska varvtal och dynamiska krafter i kuggväxlar och kammekanismer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Böj- och torsionskritiska varvtal. Dynamiska krafter i kugg- och kedjeväxlar. Dynamiska krafter i kammekanismer.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska uppgiften är godkänd. Denna kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för denna specifika uppgift. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMEF05 Transmissioner.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Lars Vedmar, Lars.Vedmar@mel.lth.se
Kursansvarig: Univ.lektor Anette Andersson, Anette.Andersson@mel.lth.se
Hemsida: http://www.mel.lth.se/Kurser/Dynamik/TraDyn.html